مرکز اسلامی ایرانیان مونتریال مؤسسه کاملا مردمی و مستقل است و به هیچ حزب یا گروه سیاسی وابستگی ندارد. هدف اساسی این مرکز ارتقاء و توسعه آموزه های اسلامی بر اساس مذهب شیعه اثنی عشری و فراهم آوردن امکان رشد دینی و مذهبی جامعه ایرانیان و فارسی زبانان ساکن مونتریال می باشد.

Iranian Islamic Center of Montreal is an independent community organization dedicated to Islamic cultural and spiritual growth and development. The Center falls under as a non-government organization and is not affiliated with any political group or party. Please visit our page on Facebook for notifications on upcoming events.

Address: 210 St Jacques St, Lachine, Quebec H8R 1E2

E-mail: iraniansmontreal@gmail.com

Phone(514) 366-1509